Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1738
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1680
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1908
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2483
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 3104
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2636
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2480
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3850
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3200
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3187
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3870
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3422
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4925
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4719
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3664
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3724
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3670
18 Cao học ĐHSP HN - K20 6030
19 Cao học QLGD khóa 9 3544
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 7290
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9372
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3564
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 5001
24 Lớp nghệ sĩ 7635